Nasza praktyka

PRAWO KARNE
I WYKROCZENIOWE

Czytaj Więcej
 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w sprawach karnych, karnoskarbowych,
 • Obrona w postępowaniach wykroczeniowych,
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem,
 • Pomoc w przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania,
 • Reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty karty, przerwa w udzieleniu kary).

PRAWO CYWILNE

Czytaj Więcej
 • Dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • Realizacja uprawnień w zakresie rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy (w tym także w zakresie Konsumenta),
 • Windykacja należności w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Sprawy o zasiedzenie,
 • Sprawy o ustanowienie służebności,
 • Sprawy o zniesienie współwłasności,
 • Sprawy o eksmisję,
 • Sprawy o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • Sprawy wieczystoksięgowe,
 • Sprawy o przywrócenie posiadania.

PRAWO RODZINNE
I OPIEKUŃCZE

Czytaj Więcej
 • Sprawy o rozwód i separację,
 • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenie konkubinatu,
 • Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz sprawy o wykonywanie kontaktów,
 • Sprawy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego oraz podwyższenie/obniżenie alimentów,
 • Sprawy o  powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • Sprawy adopcyjne.

PRAWO SPADKOWE

Czytaj Więcej
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • Sprawy o dział spadku,
 • Sprawy o zachowek,
 • Sprawy o unieważnienie testamentu,
 • Sprawy o odwołanie darowizny,
 • Sprawy o wydziedziczenie,
 • Sprawy o sporządzenie spisu inwentarza i wykonanie testamentu,
 • Doradztwo w zakresie długów spadkowych.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Czytaj Więcej
 • Sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi,
 • Sprawy związane z wypadkami przy pracy,
 • Sprawy związane z błędami medycznymi,
 • Sprawy związane ze śmiercią osoby najbliższej,
 • Sprawy związane z utratą lub uszkodzeniem mienia,
 • Reprezentacja Klientów na zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem oraz w postępowaniu sądowym.

SPRAWY FRANKOWE

Czytaj Więcej
 • Analiza i opiniowanie umów o tzw. kredyt frankowy,
 • Prowadzenie negocjacji z Bankiem,
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym.

PRAWO PRACY

Czytaj Więcej
 • Sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, należności z tytułu godzin nadliczbowych, urlopów wypoczynkowych,
 • Sprawy o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa,
 • Sprawy o przywrócenie do pracy,
 • Sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • Sporządzanie, analiza i opiniowanie umów dotyczących stosunku pracy oraz zakazu konkurencji,
 • Przygotowywanie aktów wewnętrznych zakładu pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania).

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Czytaj Więcej
 • Doradztwo w ramach bieżącej działalności spółki lub innego podmiotu gospodarczego;
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • Prowadzenie negocjacji z kontrahentem,
 • Reprezentacja w sprawach sądowych,
 • Windykacja należności w postępowaniu egzekucyjnym,
 • Obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów.

MEDIACJE

Czytaj Więcej
 • Reprezentacja Klienta w toku postępowania przed Mediatorem,
 • Prowadzenie mediacji z zakresu spraw rodzinnych, cywilnych oraz karnych.